Programet BACHELOR ne:

Fakulteti i Drejtësisë, me njësitë bazë:


a. Departamenti i të Drejtës Publike

b. Departamenti i të Drejtës Private

c. Njësia e Kërkimit Shkencor dhe e Marrëdhënieve me Jashtë me shume

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, me njësitë bazë:


a. Departamenti i Psikologjisë me shume

b. Departamenti i Ekonomisë :
-Plani Mesimor Menaxhim Biznesi me shume
-Plani Mesimor Finance Banke me shume

c. Njësia e Kërkimit Shkencor dhe e Marrëdhënieve me Jashtë

Organigrama


Ketu do te gjeni menyren e organizimit te "Wisdom University" me shume

Programet per “MASTER I SHKENCAVE"

E Drejtë Civile dhe Tregtare

Lendet qe zhvillohen

E Drejtë Bankare E Dr. civile e krahasuar
Arbitrazh dhe Profesione të lira
Procedure Civile (II)
E Drejtë Informatike Civile dhe Tregtare
Hartim Kontratash
E Drejta Institucionale e Bashkimit Evropian
E Drejtë Pune e krahasuar
E Drejtë Falimentimi
E Drejtë Doganore&Tatimore

E Drejtë Penale


Lendet qe zhvillohen

E Dr. Penale Ndërkombëtare dhe e Krahasuar
Të Drejtat e Njeriut
Kriminologji
Filozofi e së Drejtës
E Drejta Penale II (e thelluar)
Procedure Penale II
Penalogji
E Drejta Informatike Penale
E Drejta Penale Evropiane
Kriminalistikë

"Master i Shkencave "
ne Psikologji Shkollore dhe Edukim


Lendet qe zhvillohen

Kurrikula
Vleresim shkollor i avancuar
Psikologji shkollore e zbatuar
Crregullimet e autizmit